Privacy Policy

1. “Datapare”e giriş yaparak işbu gizlilik ve kişisel veri saklama sözleşmesini kabul etmiş sayılacaksınız:

2. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Datapare’i kullanabilmek için internet sitemiz üzerinden kayıt ve talep formu, anket, bülten, kullanıcı logları, çerezler ve sair yollarla vermiş bulunduğunuz kişisel veriler bakımından, Datapare veri sorumlusu sıfatını taşımaktadır. Bu bağlamda kişisel verilerinizi hizmetlere erişebilmeniz maksadıyla kaydedecek, sınıflandıracak, güncelleyecek, işleyecek ve mevzuat izin verdiği ölçüde açık rızanızla üçüncü kişilerle paylaşacaktır.

3. Datapare websitesinde oturum çerezi veya kalıcı çerez bulundurmamaktadır.

4. Verilerinizin paylaşılacağı üçüncü kişiler kapsamına:

  • 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve ilgili sair mevzuat uyarınca görevli ve yetkili kişi ve tüzel kişiler,
  • Şirketimizin faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı olduğumuz/olacağımız kişi ve kuruluşlar ile diğer 3. kişiler, girmektedir.

5. KVKK’nun 11. maddesi kapsamında; kişisel verilerinizin:

  • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
  • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri öğrenme,
  • Kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde KVKK’nun 7. Maddesi kapsamında kişisel verilerinizin silinmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma,
  • Kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. Kişilerin bildirilmesini isteme,haklarınız bulunmaktadır.

6. Datapare, Datapare.com ziyaretinize ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; güvenliğiniz ve Datapare’in yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele ve devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi benzeri ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere Datapare'in yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

7. İşbu Gizlilik ve Kişisel Veri Saklama Sözleşmesi , Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Gizlilik ve Kişisel Veri Saklama Sözleşmesi 'nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.